1.      Definicje

1.1.        Serwis –serwis internetowy www.beautyskills.pl

1.2.        Usługodawca –

Beauty Skills Sp. z o.o.
Pl. Solny 15, 50-062 Wrocław
NIP: 8971889813 REGON: 38842705400000
KRS: 0000887415 VI Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu
Kapitał zakładowy 5.000zł.

1.3.        Autor –  podmiot, któremu przysługują prawa autorskie do Szkolenia z nanoplastii Nature Eva.

1.4.      Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności osoba uzyskująca odpłatny dostęp do Usługi zamieszczonej w Serwisie.

1.4.1.   Użytkownikami mogą być jedynie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5.        Usługa – dostarczanie drogą elektroniczną w ramach Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie materiałów wideo w celu ich wielokrotnego odtworzenia przy użyciu przeglądarki internetowej.

1.5.1.   Dostęp do Usługi możliwy będzie w ciągu określonego w Regulaminie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu.

1.5.2.   Usługa jest odpłatna.

1.6.        Produkt – każda treść udostępniana przez Usługodawcę w ramach Serwisu w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym treści w postaci tekstowej, graficznej, fotograficznej, dźwiękowej, audiowizualnej będące przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie, objętej ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie. Tj szkolenie w formie video z nanoplastii Nature Eva.

1.7.        Urządzenie – jakiekolwiek urządzenie elektroniczne dysponujące przeglądarką www umożliwiającą uruchomienie Serwisu i odtworzenie Produktu.

1.8.        Dane aktywacyjne – ciąg znaków ustalany w celu umożliwienia Użytkownikowi autoryzowanego dostępu do Usługi.

2.      Postanowienia ogólne:

2.1.        Usługa dostępu do płatnych treści (w postaci materiałów wideo dostępnych w Serwisie) dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez firmę

Beauty Skills Sp. z o.o.
Pl. Solny 15, 50-062 Wrocław
NIP: 8971889813 REGON: 38842705400000
KRS: 0000887415 VI Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu
Kapitał zakładowy 5.000zł.

2.2.        Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej “Regulamin”).

2.3.        Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

2.4.        Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3.      Zasady świadczenia Usługi

3.1.        Wszelkie prawa do Produktu w całości i we fragmentach, w szczególności do elementów wideo, tekstowych, graficznych, multimedialnych są zastrzeżone na rzecz Autora.

3.2.        Do odbioru Usługi wymagane jest posiadanie Urządzenia spełniającego parametry podane w pkt. 3.19. lub 3.20. oraz adresu skrzynki pocztowej email.

3.3.        Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Produktu na zasadach i w czasie określonych w Regulaminie.

3.4.        Zamówienie przez Użytkownika serwisu dostępu do Usługi potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji.

3.5.        Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Produktu ani parametrów jakości odtworzenia Produktu w zakresie, w jakim są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Usługodawcy, w tym od urządzania, na którym dany Materiał jest odtwarzany.

3.6.        Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów udostępnianych w Serwisie.

3.7.        Usługodawca świadczy Usługę za opłatą.

3.8.         Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi:

1) po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Serwisie oraz
2) po dokonaniu na rzecz Usługodawcy opłaty za Usługę w kwocie:

a. 699,00 zł za licencję dla jednego użytkownika, lub

b. 1999,00 zł za licencję salonową, max do 6 użytkowników będących pracownikami tego samego salonu,

3.9.        Podawane ceny Usługi są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Podana w niniejszym Regulaminie Cena jest wiążąca dla Użytkownika i Usługodawcy w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia Dostępu do Usługi.

3.10.     Użytkownik dokonuje zapłaty za Usługę na nr konta

64 1140 2004 0000 3902 8106 6746

3.11.     W celu dokonania rejestracji w Serwisie wymagane jest przez zainteresowanego Użytkownika wypełnienie odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Serwis (dalej „Formularz”), w tym:

1) podanie adresu email,

2) podanie wybranego przez Użytkownika hasła, które będzie przez niego wykorzystywane przy logowaniu, zawierającego co najmniej 6 znaków, w tym małych i wielkich liter (bez polskich znaków) i co najmniej jednej cyfry,

3) udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji Usług,

4) akceptację Regulaminu Serwisu.

3.10.     Ponadto, podczas rejestracji Użytkownik ma możliwość udzielenia według własnego uznania zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celach marketingowych oraz udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mailowy. Zgody te mają charakter opcjonalny i nie warunkują rejestracji w Serwisie lub możliwości zawarcia Umowy o dostęp do Usług.

3.11.     Akceptacja Regulaminu Serwisu w celu realizacji Usług ma charakter dobrowolny, jednak aby Użytkownik mógł się zarejestrować w Serwisie wymagane jest zaznaczenie tej opcji, skutkującej także przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji umowy.

3.12.     Użytkownik, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Użytkownik podający takie dane lub informacje ponosi odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Usługodawcy.

3.13.     Po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Usługodawcy, Użytkownik otrzyma Dane aktywacyjne umożliwiające dostęp do Usługi. Dostarczenie danych aktywacyjnych następuje poprzez wysłanie ich do Użytkownika przy wykorzystaniu wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail wraz z instrukcją aktywacji.

3.14.     Dane Aktywacyjne tracą ważność i nie mogą być powtórnie użyte, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług, ani zwrotu opłaty wniesionej w celu jego uzyskania:
1) w chwili jego pierwszego wpisania w wyznaczonym miejscu na stronie Serwisu;
2) jeżeli Użytkownik nie dokonał jego aktywacji w ciągu 30 dni od momentu jego zakupu; opcjonalnie można zostawić lub wykreślić.

3.15.     Ryzyko utraty Danych aktywacyjnych w okresie pomiędzy ich uzyskaniem a aktywacją ponosi Użytkownik.

3.16.     Po wpisaniu Danych aktywacyjnych Produkt może być odtwarzany wielokrotnie w ciągu 336 godzin licząc od chwili wpisania Danych aktywacyjnych i wyłącznie na tym Urządzeniu, a w jego ramach wyłącznie w tej przeglądarce internetowej na której dokonano wpisania Danych aktywacyjnych. Usunięcie plików cookies z przeglądarki, o której mowa w zdaniu poprzednim uniemożliwia dalsze korzystanie z Usługi.

3.17.     Dostęp do Usługi kończy się w momencie upływu czasu trwania uzyskanej licencji na korzystanie z Produktu.

3.18.     Dostęp i korzystanie z usługi możliwe jest dla Użytkowników komputerów korzystających z przeglądarek internetowych Chrome 30+ lub nowszych, Firefox 27+ lub nowszych, Internet Explorer 11 lub nowszych, Microsoft Edge, Safari 9+ lub nowszych.

3.19.     Dostęp i korzystanie z usługi w przypadku pozostałych urządzeń możliwy jest przy spełnieniu następujących wymagań technicznych: dla Użytkowników urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android, wersja 5.0 lub wyższa; dla Użytkowników urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym iOS 9.3.5. lub wyższa.

3.20.     Dostęp do serwisu i korzystanie z Usługi jest możliwe wyłącznie przy połączeniu z siecią Internet, przy zapewnieniu jej rzeczywistej przepustowości na poziomie co najmniej 10Mb/s

3.21.     Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy urządzenie, na którym chce korzystać z Usługi spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.

3.22.     Usługodawca, z zachowaniem praw nabytych Użytkownika i w granicach    dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy, zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usługi, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Dostęp do Usługi.

3.23.     Usługodawca ma prawo do zablokowania Dostępu do Usługi Użytkownikowi, który: wykorzystuje Usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich lub narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

3.24.     Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania jakimkolwiek osobom trzecim w tym pracownikom i współpracownikom Użytkownika. Utrwalanie, kopiowanie, udostępnianie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.

3.24.1.  Kara umowna. Usługodawca ma prawo do naliczenia Użytkownikowi kary umownej za każdorazowe naruszenie zakazów przewidzianych w pkt.  3.24. w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy zł 00/100).

3.25.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały stanowiące części składowe Produktu zwłaszcza za treść wypowiedzi i opinii prezentowanych w Produkcie.

3.26.     Jakość odtwarzanych materiałów wideo może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały wideo.

3.27.     Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Produkcie dysponuje Autor bądź inny podmiot, od którego Autor uzyskał odpowiednią licencję.

3.28.     Produkt jest dostępny tylko z jednego adresu IP. Uruchomienie kursu na jednym urządzeniu powoduje przypisanie na wykupiony okres dostępu do tego produktu, tylko z tego adresu IP.

4.         Odstąpienie od umowy

4.1.        Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że przed upływem tego terminu Usługodawca rozpoczął spełnianie świadczenia dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, za wyraźną zgodą konsumenta i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli Użytkownik aktywował Dane aktywacyjne.

4.2.        Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na adres email biuro@nature-eva.pl .

4.3.        W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci Użytkownikowi uzyskaną od użytkownika opłatę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.      Reklamacje i sposób rozstrzygania sporów

5.1.        Wszelkie reklamacje, w szczególności z tytułu niedostarczenia Danych aktywacyjnych mimo dokonania płatności, nieprawidłowego przebiegu świadczenia Usługi, nieprawidłowości w funkcjonowaniu Danych Aktywacyjnych po ich aktywacji należy zgłaszać Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@nature-eva.pl

5.2.        Zgłoszenie reklamacji, o której mowa w pkt. 5.1. powinno zawierać przynajmniej: adres e-mail lub adres, na który należy kierować korespondencję do Użytkownika oraz opis przedmiotu reklamacji, w tym w szczególności datę i godzinę zaistnienia problemu i dane identyfikujące Użytkownika.

5.3.        Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację zgłoszoną zgodnie z pkt.5.1. nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu jej otrzymania, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni.

5.4.        Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji.

6.      Ochrona danych osobowych

6.1.        Administratorem danych osobowych Użytkowniku serwisu jest Beauty Skills Sp. z o.o. Pl. Solny 15, 50-062 Wrocław NIP: 8971889813 .

6.2.        Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania lub wobec marketingu bezpośredniego, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji usług Serwisu (www.beautyskills.pl) (Regulamin) lub są przetwarzane na podstawie zgody –przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed wycofaniem zgody.

6.3.        Do zarejestrowania w Serwisie niezbędne jest podanie adresu e-mail. Dane te przetwarzamy w celu realizacji usług Serwisu. Twoje dane osobowe podane w formularzu rejestracji do Serwisu (w szczególności adres e-mail) lub podczas ich edycji mogą być przetwarzane w celu marketingowym własnym (w tym niezbędna analityka, zestawianie w profile marketingowe) Administratora, wobec czego możesz wyrazić sprzeciw.

6.4.        Szczegółowe informacje o czasie przetwarzania danych osobowych, uzasadnionym interesie Administratora, odbiorcach danych osobowych, powołaniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, realizacji praw podmiotów danych osobowych, w tym prawie do złożenia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.

6.5.        Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 901-015 Warszawa tel. (22) 597-30-00fax (22) 597-31-80www.krrit.gov.pl

7.      Zmiany Regulaminu

7.1.        Z zastrzeżeniem zdania następnego Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, z zachowaniem praw nabytych Użytkownika, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu Dostępu do Usługi. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.

7.2.        Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

8.      Postanowienia końcowe

8.1.        W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny

8.2.        Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.